Wetenschappelijke vertalingen

De desk Wetenschappelijke vertalingen houdt zich met de volgende gebieden bezig: life science, milieu, biogeneeskunde, farmacologie en landbouw.

Desk Wetenschappelijke vertalingen: de sectoren

Life Science

Wetenschappelijke vertalingen

Deze sector krijgt steeds meer aandacht, er zijn meer personen werkzaam in de sector en er is sprake van meer inzet op internationaal niveau. De sector streeft naar het verbeteren van de kwaliteit van het bestaan van de mens door middel van onderzoeksprojecten die door de technologie concreet in een verhoogde levensverwachting en mogelijkheden tot verbetering worden getransformeerd. Het onderzoek heeft betrekking op iedere sector en brengt voortdurend processen en producten voort waarmee grote multinationals nieuwe uitdagingen kunnen aangaan en kleine, nieuwe bedrijven ontstaan en zich ontwikkelen. In de geneeskunde, de farmacologie, de ecologie en het milieu, de voeding en de cosmetica, met inbegrip van wetenschappelijke publicaties, draait het debat om het gebruik van conventionele of biologische processen. Tot de klanten van Yellow Hub behoren zeer uiteenlopende soorten bedrijven en instellingen, waaronder universiteiten, grote farmaceutische ondernemingen, producenten van kunstmest en gewone mest, maar ook nieuwe technologisch geavanceerde bedrijven die zich bezighouden met het experimenteren met nieuwe biochemische producten, en producenten van biocosmetische producten.

Enkele klanten van de Desk Wetenschappelijke Vertalingen

Milieu

Op milieugebied verzorgt Yellow Hub vertaalprojecten met betrekking tot de biotechnologie, afvalverwerking en waterbehandeling. Afgezien van de beoordelingsprocedures van het risiconiveau van producten en productieprocessen, heeft het bureau een enorme hoeveelheid woorden vertaald op het gebied van de productie van elektrische en thermische energie uit bioafval en biomassa’s via anaërobe en aërobe vergisting. In het kader van afvalverwerking door middel van verbrandingsinstallaties heeft het tientallen technische documenten vertaald met een gedetailleerde beschrijving van 12 verbrandingsinstallaties in Duitsland in de talencombinatie Duits-Italiaans.

Geneeskunde – alternatieve geneeskunde –
biogeneeskunde

Sinds het Verdrag inzake de biogeneeskunde, geratificeerd door het Comité van de ministers van de Raad van Europa, is er veel bewerkstelligd; de biogeneeskunde streeft ernaar, samen met de kernfysica, om snelle en precieze diagnoses en doeltreffende en gerichte therapieën te verkrijgen waarmee de geneeskunde zijn grenzen van kennis en genezing kan verleggen. Yellow Hub verzorgt in dit vakgebied de meertalige vertaling van presentaties, gebruikshandleidingen en onderhoudsinstructies voor elektromedische apparatuur en instrumenten voor analyse, medische hulpmiddelen, persoonlijke beschermingsmiddelen, beschermende kleding en steriele kits.

Farmaceutische industrie

Speciaal voor operatoren van de farmaceutische industrie vertaalt Yellow Hub klinische onderzoeken en samenvattingen, alsmede standaard bedrijfsprocedures voor klinische onderzoeken. Richtlijnen voor correcte klinische praktijken voor onderzoeksbureaus. SAE en SAE query’s (Serious Adverse Events) rapporten, Investigator Notification (IN) en Development Safety Reports (DSUR), tot aan de inklaring van medicijnen.

Landbouw

Ook de landbouwmarkt is betrokken in de ontwikkeling van de biosector. Interessant is in dit opzicht het debat dat tijdens Expo 2015 in Milaan, gewijd aan de voeding van de planeet « Feed the Planet » is ontstaan.